under construction I

Gallery

Nikolaus Koliusis

21.08.1999

(during the rebuilding for the opening of the Garden of Memories)

Nikolaus Koliusis, Exhibition view gallery DKM
Photo: Nikolaus Koliusis
Menu