Ik denk er serieus over na, …

DAGMAR KELLER en MARTIN WITTWER

17.05.2001 – 27.05.2001

Keller/Wittwer, Ausstellung Galerie DKM
Foto: Dagmar Keller und Martin Wittwer