under construction I

NIKOLAUS KOLIUSIS

21.08.1999

During the rebuilding for the opening of the Garden of Memories.

Nikolaus Koliusis, Exhibition view gallery DKM
Photo: Nikolaus Koliusis